Jdi na obsah Jdi na menu
 


Latinská přísloví

Přísloví jsou řazena dle abecedy 

 

AD IMPOSSIBILIA NEMO OBLIGATUR. -Nikdo není povinen plnit nemožné.


A FONTE PURO PURA DEFLUIT AQUA. -Z čistého pramene plyne čistá voda. 


ALIENUM NOBIS, NOSTRUM PLUS ALIIS PLACET. -Nám se líbí více to, co je cizí, a cizím naše.


ALII GLORIAE SERVIUNT, ALII PECUNIAE. -Jedni slouží slávě a druzí penězům. 


ALIIS NE FECERIS, QUOD TIBI FIERI NON VIS. -Nečiň jiným, co sám nemáš rád.


AMANTES DE FORMA IUDICARE NON POSSUNT. -Zamilovaní nemohou posuzovat krásu.


AMICIS OMNIA SUNT COMMUNIA. -Přátelům je vše společné. 


A NIHILO NIHIL FIT. -Z ničeho vznikne jen nic. 


ANTE SENECTUTEM CURAVI, UT BENE VIVEREM, IN SENECTUTE, UT BENE MORIAR.-Do stáří jsem se staral o to, abych dobře žil, ve stáří se starám, abych dobře umřel. 


APUD BONUM IUDICEM ARGUMENTA PLUS QUAM TESTES VALENT. -U dobrého soudce platí více argumenty než svědkové. 


AVARUS ANIMUS NULLO SATIATUR LUCRO.- Lakomá duše se nenasytí žádným ziskem. 


AVIDISSIMUS QUISQUE EST EGENO PROXIMUS.-Nejchtivější má k bídě nejblíže. 


BIS DAT, QUI CITO DAT.- Dvakrát dává, kdo rychle dává. 


BONA OPINIO HOMINUM TUTIOR PECUNIA EST. -Dobrá pověst je lepší než peníze.


CAUSARUM COGNITIO COGNITIONEM EVENTORUM FACIT. -Poznání příčin přináší poznání výsledků.


COMIS ADMONITIO PLUS PRODEST QUAM VERBERA.-Vlídné napomenutí prospěje více než bití. 


COMMODUM EIUS ESSE DEBET, CUIUS EST PERICULUM.-Prospěch má mít ten, kdo nese riziko (nebezpečí). 


CONCORDET SERMO CUM VITA. -Nechť je tvá řeč v souladu s tvým životem.


CONSCIENTIA MILLE TESTES. -Svědomí (se rovná) tisíci svědkům.


CONTRA POTENTES NEMO EST MUNITUS SATIS.- Proti mocným nikdo není dostatečně vyzbrojen.


CULPA LATA DOLO PROXIMA EST. -Hrubá nedbalost je blízká zlému úmyslu. 


CURAE PONE METAS, UT SIT TIBI LONGIOR AETAS. -Zkrať své starosti, aby sis prodloužil život.


CUM RECTE VIVAS, NE CURES VERBA MALORUM. - Protože žiješ poctivě, nedbej na řeči zlých lidí. 


DECIPI QUAM FALLERE EST TUTIUS. -Bezpečnější je být podvedený, než podvádět. 


DE MAIORA ET MINORE NON VARIANT IURA. - Práva se nemění, ať jde o velkého či malého.


DE PONTE NON CADIT, QUI SAPIENTIA VADIT. -Nespadne s mostu, kdo chodí rozumně. 


DESUNT INOPIAE MULTA, AVARITIAE OMNIA. - Chudému chybí mnoho, lakomci všechno. 


ERRANDO DISCIMUS.-Chybami se učíme. 


ERRARE HUMANUM EST.-Chybovat je lidské. 


EST ADULESCENTIS MAIORES NATU VERERI. -Je povinností mladého (člověka) ctít starší (lidi). 


EIAM CAPILLUS UNUS HABET UMBRAM SUAM. -I jediný vlas má svůj stín.


INIMICO TESTI CREDI NON OPORTET.-Nepřátelskému svědkovi se nemá věřit. 


INVIDIA GLORIAE COMES.-Závist je průvodkyní slávy. 


IN VINO VERITAS. -Ve víně je pravda. 


IUDICAT FATUM, CUM NEMO ACCUSAT. -Není-li žalobce, odsoudí osud.


LAETUS SORTE TUA VIVES SAPIENTER. -Budeš-li spokojen se svým osudem, budeš žít moudře.


LIBRI MUTI MAGISTRI SUNT.-Knihy jsou němí učitelé. 


LIGNA UBI CAEDUNTUR, FRAGMINA MULTA LEGUNTUR. -Kde se kácejí stromy, nasbírá se mnoho třísek.


LINGUA EST OPTIMA ET PESSIMA CORPORIS PARS.-Jazyk je nejlepší a nejhorší částí těla. 


MAGNI MINORES SAEPE FURES PUNIUNT.-Velcí zloději často trestají menší. 


MALE FACERE QUI VULT, NUMQUAM NON CAUSAM INVENIT. -Kdo chce špatně činit, vždy (si najde) příčinu. 


MALE IMPERATUR, CUM REGIT VULGUS DUCES.-Špatně se vládne (tam), kde luza ovládá vůdce. 


MALUM ALIENUM CAVE GAUDIUM FACIAS TUUM. - Střez se mít radost z cizího neštěstí. 


MAXIMAS HABET DIVITIAS, QUI NULLAS DESIDERAT. -Největší bohatství má (ten), kdo si žádné nežádá.


MEL IN ORE, FEL IN CORDE. -Med v ústech, žluč v srdci. 


MEMORIA EST MAXIME NECESSARIUM BONUM VITAE.- Paměť je nejpotřebnějším statkem života. 


MENDACI ETIAM VERA DICENTI NEMO CREDIT. -Lháři nikdo nevěří, i když mluví pravdu.


MINUUNTUR IURA, QUOTIES GLISCIT POTESTAS. -Práva se (tím více) zmenšují, čím více vzrůstá moc.


MODICUS CIBI, MEDICUS SIBI. -Kdo je umírněný v jídle, je sám sobě lékařem. 


MODUS OMNIBUS IN REBUS OPTIMUM EST.-Nejlepší je ve všem zachovávat míru. 


MORS CERTA, HORA INCERTA.-Smrt je jistá, její hodina je nejistá. 


MORS OPTIMA EST PERIRE LACRIMANDUM SUIS. -Nejlepší smrtí je zemřít a být oplakáván blízkými.


MORTUO LEONI ET LEPORES INSULTANT. -Mrtvému lvu i zajíci se posmívají. 


MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI. - Mnozí jsou jistě povoláni, ale málokteří jsou vyvoleni.


MULTIS ICTIBUS DEICITUR QUERCUS.- Pod mnoha ranami padne i dub. 


MULTITUDO CANUM MORS EST LEPORUM. - Mnoho psů zajícova smrt. 


MUNDUS VELT DECIPI, ERGO DECIPIATUR. -Svět chce být klamán, tedy jej klamejme. 


MUTUO QUOD DEBES, RIDENDO SOLVERE DEBES. - Co jsi povinen zaplatit, máš platit s úsměvem. 


NATURA DUCE ERRARE NULLO MODO POSSUMUS.- Pod vedením přírody nemůžeme chybit. 


NEC CUI DE TE PLUS QUAM TIBI CREDAS. - Nevěř nikomu o sobě víc, než sám sobě věříš. 


NEC SUNT BEATI QUORUM DIVITIAS NEMO NOVIT. - Nejsou blažení, o jejichž bohatství nikdo neví. 


NEGANDI CAUSA AVARO NUMQUAM NON FUIT.- Lakomci nikdy nescházel důvod něco odříct. 


NEMO ARBITER IN SUA CAUSA. - Nikdo nemá být rozhodčím ve vlastní věci (při). 


NEMO CUM DIABOLO IOCATUR IMPUNE. -Nikdo si s čertem nezahrává beztrestně. 


NEMO EST AB OMNI PARTE BEATUS. - Nikdo není šťasten po všech stránkách. 


NEMO IUDEX SINE ACTORE. - Není soudce bez žalujícího. 


NEMO NOSTRUM SINE CULPA EST. - Nikdo z nás není bez viny. 


NEMO PATRIAM, QUIA MAGNA EST, AMAT, SED QUIA SUA. - Nikdo nemiluje vlast proto, že je velká, ale proto, že je jeho. 


NEMO VESTIMENTA NUDO DETRAHERE POTEST. - Nikdo nemůže svléci nahého. 


NON CARET IS, QUI NON DESIDERAT. -Nic nepostrádá ten, kdo po ničem netouží. 


NON CUILIBET PULSANTI PATET IANUA. -Ne komukoliv tlukoucímu se brána otevře. 


NON DATUR AD MUSAS VENIRE LATA VIA. -Není dáno přijít k Můzám širokou cestou. 


NON LICET FACERE MALUM, UT EVENIAT INDE BONUM. - Nemožno činit zlé, aby z toho vzešlo dobré. 


NON OMNE, QUOD NITET, AURUM EST. - Není všechno zlato, co se třpytí. 


NON OMNES AEDEM MIRANTUR AMANTQUE.-Všichni neobdivují a nemilují totéž. 


NON PROCUL A PROPRIO STIPITE POMA CADUNT. -Jablka nepadají daleko od stromu. 


NON PUDOR EST NIL SCIRE, PUDOR NIL DISCERE VELLE. -Není hanbou nic nevědět, ale je hanbou, nechtít se ničemu učit.


NON QUAMDIU, SED QUAM BENE VIXERIS, REFERT.- Nezáleží na tom, jak dlouho, ale jak dobře jsi žil. 


NON QUAM MULTIS PLACEAS, SED QUIBUS, STUDE. - Nehleď (na to), kolika lidem se líbíš, ale jakým lidem. 


NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS. - Neučíme se pro školu, ale pro život. 


NOSCENDA EST MENSURA SUI SPECTANDAQUE REBUS. -Člověk má znát svoji míru a ve všem k ní přihlížet. 


NOSCITUR EX COMITE, QUI NON COGNOSCITUR EX SE. -Poznává se podle doprovodu, kdo sám není znám. 


NOVOS AMICOS DUM PARAS, VETEROS COLE! -Získáváš-li nové přátele, važ si (i) starých! 


NULLA AETAS AD DISCENDUM SERA.-Žádný věk není příliš pozdní k učení. 


NULLA EST GLORIA PRAETERIRE ASELLOS. - Není žádná sláva předejít osly. 


NULLA REGULA SINE EXCEPTIONE. -Žádné pravidlo (není) bez výjimky.


NULLI ROSAE DEEST SPINA. - Není růže bez trní. 


NUMQUAM ERIT FELIX, QUEM TORQUEBIT FELICIOR. -Nikdy nebude šťastným, koho bude trápit, že někdo je šťastnější. 


NUSQUAM FACILIUS CULPA QUAM IN TURBA LATET. - Nikde jinde se vina lépe neskryje, než v davu. 


OCCASIO AEGRE OFFERTUR, FACILE AMITTITUR. - Příležitost se těžce nabízí, ale lehce ztrácí 


OCCASIO FACIT FUREM. -Příležitost dělá zloděje. 


OMNE NIMIUM VERTITUR IN VITIUM. -Všechno nadměrné se obrací ve špatnost. 


OMNE NOVUM CARUM, VILESCIT QUOTIDIANUM. -Všechno nové je drahé, zevšední, co se denně vidí. 


OMNE PRINCIPIUM GRAVE. -Každý začátek je těžký. 


OMNE SIMILE CLAUDICAT. -Každé přirovnání kulhá. 


OMNIA CUM AMICIS DELIBERA, SED DE TE IPSO PRIUS. -O všem rozvažuj s přáteli, avšak nejprve sám se sebou. 


OMNIA MUNDA MUNDIS. - Čistým vše čisté. 


OMNIA, GUAE DICUNT HOMINES, TU CREDERE NOLI. - Nevěř všemu, co lidé říkají. 


OPTIMUS ORATOR EST, QUI PAUCIS VERBIS PLURIMA DICIT.- Nejlepší je řečník, který málo slovy hodně řekne. 


OTIA DANT VITIA. - Nečinnost vede k nepravostem. 


PARES CUM PARIBUS FACILLIME CONGREGANTUR. - Rovní s rovnými nejsnáze se sdružují. 


PARVIS QUOQUE REBUS MAGNA IUVANTUR. - Malé věci někdy podporují velké. 


PECUNIAE IMPERARE OPORTET, NON SERVIRE - Penězům je třeba vládnout, ne jim sloužit. 


PER DAMNUM PLURES EFFECTI SUNT SAPIENTES - Škodou mnozí lidé zmoudřeli. 


PESTIS IN AMICITIA PECUNIAE CUPIDITAS.- Touha po penězích je zhoubou přátelství. 


PLANE QUALIS DOMINUS, TALIS EST SERVUS. -Zjevně jaký pán, takový sluha. 


PLUS VIDENT OCULI, QUAM OCULUS. - Víc vidí (obě) oči, než jedno oko. 


POTIUS SERO QUAM NUMQUAM. - Lépe pozdě než nikdy 


PROBA MERX FACILE EMPTOREM REPERIT. - Řádné zboží snadno najde kupce. 


PROCUL EX OCULIS, PROCUL EX MENTE. -Sejde z očí, sejde z mysli. 


QUAE PECCAMUS IUVENES, EA LUIMUS SENES. - Čím hřešíme v mládí, to odpykáme ve stáří. 


QUALIS VITA, FINIS ITA.- Jaký život, takový konec. 


QUANTO MAIOR ERIS, TANTO MODERATIOR ESTO. -Čím budeš větší, tím buď skromnější. 


QUANTUS LABOR, TANTUM PRAEMIUM. - Jaká práce, taková odměna. 


QUI FACILE CREDIT, FACILE QUOQUE FALLITUR. - Kdo snadno uvěří, snadno je oklamán .


QUI FODIT FOVEAM, INCIDET IN EAM. -Kdo kope jámu, spadne do ní (sám). 


QUI TACET, CONSENTIRE VIDETUR. - Kdo mlčí, zdá se, že souhlasí. 


QUI VENTUM SEMINAT, TURBINEM METET. -Kdo seje vítr, sklidí bouři. 


QUOD VOLUMUS, LIBENTER CREDIMUS.-Co si přejeme, tomu rádi věříme. 


QUOT CAPITA, TOT SENSUS. -Kolik hlav, tolik názorů. 


EXCEPTIO CONFIRMAT REGULAM. - Výjimka potvrzuje pravidlo. 


EX MALIS ELIGERE MINIMA. - Ze zel volit nejmenší. 


EXPERIENTIA EST OPTIMA RERUM MAGISTRA. - Zkušenost je nejlepší učitelkou. 


FACIT IPSA OCCASIO FUREM. -Příležitost dělá zloděje. 


FACTA SUNT POTENTIORA VERBIS. -Činy jsou mocnější než slova. 


FALSUS IN UNO, FALSUS IN OMNIBUS. - Lhář v jednom, lhář ve všem. 


FESTINA LENTE. - Pospíchej pomalu (neukvapuj se). 


FIDEM QUI PERDIT, NIL POTEST ULTRA PERDERE. - Kdo ztratil důvěru, nemůže již nic víc ztratit.


GUTTA CAVAT LAPIDEM NON VI, SED SAEPE CADENDO. - Kapka rozbíjí kámen ne silou, ale častým padáním.


HABEMUS DUAS AURES, SED UNUM OS, UT PLURA AUDIAMUS QUAM LOQUAMUR .-Máme dvě uši, ale jen jedna ústa, abychom více slyšeli než mluvili. 

HABET SUUM VENENUM BLANDA ORATIO. -Každá lichotivá řeč má svůj jed.


HOC FACIAS HOMINI, QUOD CUPIS ESSE TIBI.-Čiň lidem to, co si přeješ, aby oni činili tobě. 


HAUD AEQUUM FACIT, QUI GUOD DIDICIT, ID DEDISCIT. -Nejedná správně ten, kdo se odnaučuje tomu, čemu se naučil.


HOMINES AMPLIUS OCULIS QUAM AURIBUS CREDUNT. - Lidé více věří očím než uším.


HOMINES, QUO PLURA HABENT, EO CUPIUNT AMPLIORA. -Čím víc lidé mají, tím více si přejí.


HOMO DOCTUS IN SE SEMPER DIVITIAS HABET. -Učený člověk má vždy bohatství v sobě. 


HONESTA MORS TURPI VITA POTIOR. - Čestná smrt je lepší než hanebný život. 


HONESTUS RUMOR ALTERUM EST PATRIMONIUM.- Dobrá pověst je jako druhé jmění. 


IGNOSCAS ALIIS MULTA, NIL TIBI.-Odpouštěj jiným mnohé věci, ale sobě nic.